vrijdag, 30 september 2022

Review BOC jaarvergadering

Op woensdag 16 januari vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats, gecombineerd met een feestelijke nieuwjaarsborrel. Voorzitter Jan Burgmans opende de vergadering en heette alle aanwezigen welkom.

Op de agenda stonden jaarlijks terugkerende onderdelen zoals de financiële verslagen en de activiteitenplanning voor komend jaar. Bestuursleden Jan Burgmans en Roland Vereijken waren dit jaar aftredend en herkiesbaar. Zij werden unaniem herkozen. Francien Das was ook aftredend maar niet meer herkiesbaar. Het bestuur heeft in Bas Franken een waardig plaatsvervanger gevonden voor Francien.
Het bedrag van € 3.000,- voor een maatschappelijk doel gaat dit jaar naar een project van Speeltuin de Bucht.

Er was een extra actueel agendapunt toegevoegd: problematiek rondom grensoverschreidende arbeid. Mevr. van Heemskerk en haar collega van het UWV gaven hierover een korte presentatie.

Bijzonder was het initiatief van Erik Jansen. Hij kreeg tijdens de rondvraag het woord en vestigde aandacht op het verdwijnen van de ijsbaan rond de kerstdagen in het centrum van Bergeijk. Hij vroeg de vergadering om medewerking deze ijsbaan weer terug te krijgen.

De verschillende afgevaardigden namens de BOC in POB, KOP en ISK gaven een toelichting op hun werkzaamheden. Na een afsluitende persoonlijke evaluatie van het jaar 2018 door voorzitter Jan Burgmans en een gezamenlijke toost, verplaatste iedereen zich naar het café van De Gouden Leeuw om onder het genot van een hapje en een drankje nog even rustig na te praten.

Deel dit artikel

158Review BOC jaarvergaderinghttps://www.bergeijkseondernemersclub.nl/review-boc-jaarvergadering-2/

Onze leden